Warning: session_start(): open(/home/snieckus/domains/snieckusfoundation.org/public_html/files/tmp/sess_nui4l29nin4qutfo4hle7oecv5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/snieckus/domains/snieckusfoundation.org/public_html/concrete/startup/session.php on line 36
SNIEČKAUS FONDAS :: Veikla

Veikla

Labdaros ir paramos fondas "SNIEČKAUS fondas"  bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis vykdo projektus, programas, mokslinę veiklą, bei kitas priemones, kurių veikla apima šias temas:

  • vaikų smurto tyrimai, prevencija, vaikų užimtumo skatinimo programos
  • visuomenės ir socialinių grupių švietimas smurto prieš vaikus klausimais
  • visuomenės ir socialinių grupių švietimas kūdikių ir vaikų maitinimo klausimais
  • mokslinė tiriamoji veikla šeimos gerovės kūrimo klausimais

Iki darnos trūksta vieno žingsnio - supratimo. Pasiekime tai kartu.

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2013 M. GRUODŽIO 31 D.

BALANSAS


 

 

TURTAS

 

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai 

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

-

-

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

-

-

II.

MATERIALUSIS TURTAS

 

-

-

III.

FINANSINIS TURTAS

 

-

-

IV.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

 

-

-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

3.454

-

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 

-

-

II.

PERVIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

-

-

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

-

-

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

3.454

-

 

TURTO IŠ VISO:

 

3.454

-

 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai 

C.

NUOSAVAS KAPITALAS 

 

(372)

-

I.

KAPITALAS

 

-

-

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI))

 

-

-

III.

REZERVAI

 

-

-

IV.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

(372)

-

D.

FINANSAVIMAS

 

3.826

-

I.

Kitas finansavimas

1.

3.826

 

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

-

-

I.

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

-

-

II.

PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

-

-

 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: :

 

3.454

-

 

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

STRAIPSNIAI

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

I.

PAJAMOS

 

-

-

II.

SĄNAUDOS

 

372

-

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

 

-

-

2.

Kitos sąnaudos

 

-

-

3.

Kompensuotos sąnaudos

 

-

-

4.

Veiklos sąnaudos

 

372

-

III.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

(372)

-

IV.

PELNO MOKESTIS

 

-

-

V.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI))

 

(372)

-

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendra informacija

Labdaros ir paramos fondas „Sniečkaus fondas“ įregistruotas 2013 m. Sausio 22 d. VĮ “Registrų centre”. Įstaigos kodas – 302972367.

Labdaros ir paramos fondo „Sniečkaus fondas“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio vienintelis steigėjas yra Vladas Sniečkus.

Labdaros ir paramos fondo „Sniečkaus fondas“ tikslai yra labdaros arba (ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.

Fondo veiklos sritys yra:

  • tyrimų, prevencijos bei užimtumo programų inicijavimas, siekiant sumažinti vaikų smurto paplitimą Lietuvoje ir kitose šalyse;
  • tyrimų, programų, projektų rėmimas, skatinančių natūralų vaikų maitinimą Lietuvoje ir kitose šalyse;
  • visuomenės, šeimos narių, kitų grupių švietimas vaikų smurto bei natūralaus maitinimo temomis;
  • bendradarbiavimas su Lietuvos ir/ar kitų šalių organizacijomis kuriant, įgyvendinant projektus, mokslinius tyrimus, programas siekiančias sukurti saugią aplinką vaikui šeimoje;
  • sveikatos priežiūros įstaigų, organizacijų (asmens ir visuomenės sveikatos) organizuojamų projektų rėmimas.

 

Apskaitos politika

Fondo finansinė atskaitomybė už 2013 metus parengta, vadovaujantis galiojančiais teisiniais aktais, reglamentuojančiais nepelno organizacijų veiklą apskaitos ir mokesčių srityje: pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir kt.

Šioje finansinėje atskaitomybėje skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, litais (Lt).  Nuo 2002 m. Vasario 2 d. Litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą.

Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos tada, kada jos uždirbamos. Pinigams ir pinigų ekvivalentams priskiriami grynieji pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje AB „Swedbank“ banke.

Fondo finansavimą sudaro tiksliniai ir netiksliniai įnašai (valstybės, savivaldybės ar fondų, privačių juridinių asmenų ir fizinių asmenų). Tiksliniai įnašai naudojami finansavimo sutartyse nurodytiems tikslams įgyvendinti, o netiksliniai įnašai naudojami įstaigos veiklai finansuoti. Kompensuojamoms sąnaudoms priskiriamos visos ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, priskirtos konkrečioms programoms ar bendrosioms pajamoms kompensuoti.

1 pastaba. KITAS FINANSAVIMAS

 

2013

 

2012

Fizinių asmenų skirta parama

800

 

-

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama

826

 

-

Steigėjo įnašas

2.200

 

-

Iš viso

3.826

 

-

 

 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas ir pasirašytas 2014 m. kovo 13 d.

blog comments powered by DisqusWarning: Unknown: open(/home/snieckus/domains/snieckusfoundation.org/public_html/files/tmp/sess_nui4l29nin4qutfo4hle7oecv5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/snieckus/domains/snieckusfoundation.org/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0